Bubel prawny Klubu Radnych z Częstochowskiej Lewicy

Read Time:6 Minute, 6 Second

Na dniach radni częstochowskiej lewicy zaaplikowali w przestrzeń mediosfery informację dotyczącą podjęcia uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przyjęcia Apelu o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy. Wybudzając się z zimowego snu przypomnieli nagle światu nie tylko o swoim istnieniu, ale przede wszystkim o braku elementarnej znajomości prawa obowiązującego w Polsce oraz ignorancji w zakresie kompetencji radnych.

Wzorem swego ulubionego towarzysza Jemieliana Jarosławskiego, który dawno temu erygował w Sowietach lewicową organizację pod nazwą Союз воинствующих безбожников, radny Miasta Częstochowy Sebastian Trzeszkowski, nakreślił „wiekopomne dzieło” sygnując je własnym imieniem i nazwiskiem. Tematem, jak twierdził mają zająć się radni podczas najbliższej sesji rady miejskiej w dniu 1 grudnia 2022 r.

Panom Radnym z częstochowskiej lewicy Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej  tuż przed świętami Bożego Narodzenia, którego jak mniemamy radni walczący z katechezą nie obchodzą, chce mimo wszystko podarować garść prezentów, które uchronią Częstochowę przed kolejnym demagogicznym blamażem w mediach.

Dlatego w ramach świątecznego prezentu przypominamy, że w sprawie wywołania dyskryminującej debaty, zanim zabierze się głos w dyskusji, należy wiedzieć o czym się mówi. Oczywiście w oparciu o fakty. I tak w materii faktów, zwracamy uwagę na to, iż: podstawami aktami prawnymi w kwestii nauczania religii w szkołach publicznych są:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.):

➡art. 53 ust. 4 – religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole.

➡art. 70 ust. 2 – nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.

2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 318):

➡art. 12 ust. 1 – Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych.

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435) stwierdza:

Nauczanie religii uczniów szkół publicznych i wychowanków przedszkoli publicznych może odbywać się również w szkołach i przedszkolach na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230):

➡art. 12 ust. 1 – Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 983) – wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

➡§ 1 ust. 1 – W publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej “przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej “szkołami”, organizuje się naukę religii i etyki:

w szkołach podstawowych – na życzenie rodziców; w szkołach ponadpodstawowych – na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują uczniowie.

➡§ 5 ust. 1 – przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego,

➡§ 5 ust. 4 – nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Warto przypomnieć radnym z częstochowskiej lewicy, że stosownie do art. 8 ust. 15 i 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych należy do zadań własnych gmin, a publicznych szkół ponadpodstawowych – do zadań własnych powiatów. Zatem pokrywanie kosztów utrzymania szkół w części z subwencji i dotacji, a w części ze środków własnych, jest prawidłowe.

Ponadto przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1930, z późn. zm.) jasno stanowią, że wydatki na zadania oświatowe są finansowane i realizowane z dochodów jednostki samorządu terytorialnego, a subwencja oświatowa jest tylko jednym ze źródeł dochodów i nie musi pokrywać całości wydatków przeznaczonych na realizację zadań oświatowych.

Jeżeli zatem wydatki na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego są wyższe niż otrzymywana przez tę jednostkę część oświatowa subwencji ogólnej, to jednostka jest obowiązana pokrywać te wydatki z innych dochodów – nie może natomiast zaniechać realizowania tych zadań. W ocenie prawnej przeprowadzonej przez nasze stowarzyszenie wynika jasno, że sam projekt przedmiotowego apelu o zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetu miasta, może pozostać jedynie formą prośby, apelu o zaprzestanie realizowania zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, co w rzeczywistości stanowiłoby naruszenie przepisów ustaw. W związku z tym, sam fakt uchwalenia takiego apelu przez organ stanowiący jest niezgodny z prawem.

Na koniec radni lewicy pozostaje przysłowiowa wisienka na torcie.  Otóż ustawa z dnia 26 1974 r. – Kodeks pracy w art. 183a. mówi wprost o zakazie dyskryminacji pracowników.

➡W § 1. czytamy, że: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

„Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób” – tak stanowi prawo (Kodeks pracy w art. 183a § 2) – drodzy radni lewicy. Prawo wspomina również o dyskryminowaniu bezpośrednim, które istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy (Kodeks pracy w art. 183a § 3). Co do powiedzenia w tej materii do kamer TVN mają brylujący w mediach społecznościowych działacze częstochowskiej lewicy?

Akcja Katolicka wspiera pracę katechetyczną w archidiecezji częstochowskiej. Wielu członków naszego stowarzyszenia jest emerytowanymi i czynnymi nauczycielami religii, którzy za pracę w sektorze edukacji wyróżniani są licznymi medalami i nagrodami. Bez względu na rządzącą w Polsce opcję polityczną zawsze ich praca była dobrze postrzegana i doceniana. Nigdy jednak nie byliśmy świadkami tak wzmożonego hejtu, mowy nienawiści i dyskryminowania, „którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery” (Kodeks pracy w art. 183a § 5. 2).

W imieniu członków stowarzyszenia Akcji Katolickiej apelujemy o podwyższenie poziomu debaty i zaprzestania rozprzestrzeniania w mediach informacji mijających się z prawdą. Naturalną rzeczą będzie również uprzytomnienie radnym lewicy, że „nieznajomość prawa szkodzi”. Taki stan rzeczy szkodzi przede wszystkim pod względem wizerunkowym miastu. Podejmowanie działań stygmatyzujących nauczycieli religii oraz sam przedmiot nauczany na różnych poziomach edukacji, jest niczym innym, jak typową formą dezinformowania społeczeństwa. Taki stan rzeczy zniekształca postrzeganie rzeczywistości. Narusza również zasady równego traktowania w zakresie zatrudnienia i przede wszystkim przyczynia się do dyskryminowania nauczycieli religii, których godność zabezpiecza obowiązujące w Polsce prawo.

Na sam koniec Szanownym Twórcom uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przyjęcia Apelu o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy, gratuluję fantazji, co do kwestii zastąpienia umów międzynarodowych, Konstytucji RP oraz obowiązującego w Polsce prawa, zwykłą uchwałą, która może zostać sprowadzona jedynie do formy prośby lub apelu. No cóż, trzeba na kanwie tych lewicowych aberracji stwierdzić jedno: „Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić”.

Tak mawiał Kubuś Puchatek. A my parafrazując wypowiedź z „Misia” Stanisława Barei, możemy powiedzieć wprost, że projekt uchwały RM o przyjęcie Apelu o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu, to bubel prawny „na skalę możliwości” Klubu Radnych Lewicy z Częstochowy.

Dr Artur Dąbrowski – prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

Happy
Happy
75 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
25 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Po 4 latach batalii Komisja odwoławcza uchyliła orzeczenie skazujące prof. Ewę Budzyńską
Next post Refleksja nad mundialem w Katarze